Reklamácia

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Tento Reklamačný poriadok slúži na zaistenie správneho postupu pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií vád spotrebného tovaru. Bol vypracovaný v zmysle zákona č. 40/1964 Z.z., občiansky zákonník v platnom znení a zákona č. 250/2007 Z.z., zákon o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

 

PRÁVO KUPUJÚCEHO NA REKLAMÁCIU VADNÉHO TOVARU

 

Ak nie je predávaný tovar pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, alebo ak sa vyskytne na zakúpenom tovare vada, môže kupujúci uplatniť u predávajúceho svoje právo na zodpovednosť za vady tovaru. Za vadu nemožno považovať zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku opotrebenia či nesprávneho používania, resp. nesprávneho zásahu.

 

V prípade, že kupujúci uplatní právo na zodpovednosť za vady tovaru (ďalej len reklamácia), nesmie vybavenie reklamácie trvať dlhšie ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. Za vybavenie reklamácie sa považuje ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie, a to podľa tohto Reklamačného poriadku a príslušných právnych predpisov. Po márnom uplynutí lehoty na reklamáciu má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

 

UPLATNENIE REKLAMÁCIE

 

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu pri zásielkovom predaji následovne:

Tovar s namietanou vadou pošlite pri zaslaní balíku Slovenskou poštou, GLS, DPD alebo inej poštovnej služby na adresu:

Hračkotéka.sk

Mária Matijová

Námestie slobody 42

083 01 SABINOV

 

 

 K tovaru priložte kópiu faktúry, sprievodný list s vašou adresou, telefónom a stručným vysvetlením, ako a čím k vade došlo. V žiadnom prípade neposielajte tovar naspäť na dobierku! Kupujúci je povinný preukázať, že jeho nárok na vybavenie reklamácie je oprávnený, tzn., že okrem určenia vád dokladá aj cenu tovaru a miesto a dobu zakúpenia tovaru, čo najlepšie preukáže predajným dokladom, záručným listom, resp. iným vierohodným spôsobom.

 

LEHOTA NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE

 

Lehota na uplatnenie reklamácie (záručná lehota) trvá 24 mesiacov od dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením rozsahu a podmienok záruky. Ak to povaha tovaru umožňuje, stačí namiesto záručného listu doklad o zakúpení tovaru. Právo na reklamáciu tovaru kupujúcemu zanikne, ak nebolo uplatnené v záručnej lehote.

Reklamáciu by mal kupujúci uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení vady, aby mohla byť reklamácia správne posúdená a vybavená. Ak tak kupujúci neučiní a následným používaním tovaru dôjde k zhoršeniu vady / zväčšeniu poškodenia, vystavuje sa kupujúci riziku, že reklamácia nebude predávajúcim uznaná alebo opravená. Záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti tovaru, t.j. s dobou, počas ktorej pri správnom užívaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite užívania vydržať.

Ak je reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za nový, beží lehota na uplatnenie reklamácie opätovne od okamihu prevzatia nového tovaru kupujúcim.

 

 NÁROKY Z VÁD TOVARU

 

Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

Ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

 

Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcie a kvalita výrobkov a oprava môže byť vykonaná riadne v stanovenej lehote. Za neodstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré nemožno v stanovenej lehote bezo zvyšku odstrániť, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný. Posúdenie charakteru vady náleží predávajúcemu.

 

Tovar, ktorý má vady (nové vadné výrobky alebo výrobky použité), ktoré nebránia tomu, aby mohol byť tovar používaný na určený účel, musí byť predávaný len za nižšie ceny. Kupujúceho je nutné upozorniť, že tovar má vadu a o akú vadu ide, pokiaľ to nie je zrejmé už z povahy predaja. Za takéto vady nového alebo použitého tovaru, ktorého nižšia cena bola dohodnutá, predávajúci nezodpovedá. Ak sa vyskytne na tovare predávanom za nižšiu cenu skrytá vada, ktorá bráni z funkčného hľadiska užívaniu na daný účel, má kupujúci právo výrobok reklamovať v súlade s týmto Reklamačným poriadkom. Ak sa vyskytne na tovare predávanom za nižšiu cenu iná neodstrániteľná vada, ktorá však nebráni v použití na daný účel, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku. Pri predaji použitého tovaru je možné skrátiť záručnú dobu na 12 mesiacov za predpokladu, že sa predávajúci takto s kupujúcim dohodne. Predávajúci je následne povinný túto dobu uviesť v doklade o kúpe tovaru.

 


POTVRDENIE O UPLATNENÍ A VYBAVENÍ REKLAMÁCIE

 

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

 

Prihlás sa do nášho newslettra a maj prehľad o aktuálnych novinkách či zľavách